Welkom bij 2D Winkel

2DwinkelAlgemene Voorwaarden 2Dwinkel en alle bijbehorende afdelingen (sub-shops op andere domeinen).
Algemene voorwaarden voor consumenten of bedrijven en instellingen:

Deze Algemene Voorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2011.
De Algemene Voorwaarden voor bedrijven en/of instellingen zijn opgesteld aan de hand van Algemene Handelsbepalingen.

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

·         Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

·         Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

·         Bedrijven en instellingen: alle Niet consumenten, die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. Zie ook consument in deze definities.

·         Titel met toevoeging (Consumenten): deze voorwaarden gelden uitsluitend voor consumenten

·         Titel met toevoeging (Bedrijven en Instellingen): deze voorwaarden gelden uitsluitend voor bedrijven en instellingen

·         Dag: kalenderdag;

·         Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

·         Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

·         Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

·         Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

·         Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer                    technieken voor communicatie op afstand;

·         Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: 2Dwinkel

Vestigingsadres (post, geen pakketten):

Voltastraat 2

6372 CK Landgraaf

 

Bezoekadres 

Voltastraat 2 Landgraaf

 

Openingstijden:

vrijdag van 10 tot 17 uur

zaterdag van 10 tot 16 uur

buiten deze tijden is op afspraak mogelijk

 

Telefoonnummer: 06-51385304

E-mailadres: info@2Dwinkel.nl

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid (Consumenten)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod (Consumenten)

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


Artikel 5 - De overeenkomst (Consumenten)

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 – Herroepingsrecht (Consumenten)

Bij levering van producten: Omdat het altijd gebruikte artikelen betreft is geen teruggave mogelijk.

Bij levering van diensten: Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 

Artikel 7 - De prijs (Consumenten)

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 8 - Conformiteit en Garantie (Consumenten)

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.


Artikel 9 - Levering en uitvoering (Consumenten)

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 10 – Duurtransacties (Consumenten)

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


Artikel 11 – Betaling (Consumenten)

Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij vooruitbetaling met iDeal, of per bankoverschrijving. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 12 – Klachtenregeling (Consumenten)

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 13 – Geschillen (Consumenten)

Op het dit moment is er geen onafhankelijke geschillencommissie.


Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen (Consumenten)

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 15 - Wijziging van de algemene voorwaarden (Consumenten)

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Artikel 16 Toepasselijkheid (Bedrijven en instellingen)

16.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “2Dwinkel”: 2Dwinkel en/of een aan 2Dwinkel gelieerde handelsnaam. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “product” of “producten”: door 2Dwinkel aangeboden dan wel geleverde zaken en/of diensten.

16.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door 2Dwinkel gedaan aan of aangegaan met derden (hierna “de Opdrachtgever”) alsmede op de uitvoering daarvan.

16.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

16.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door 2Dwinkel schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 17 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten (Bedrijven en instellingen)

17.1 Alle aanbiedingen van 2Dwinkel zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.

17.2 2Dwinkel is slechts gebonden indien zij de aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen. 2Dwinkel is bovendien slechts gebonden zoals zij heeft aanvaard.

17.3 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen binnen 2 werkdagen na de datum van de bevestiging door de Opdrachtgever schriftelijk aan 2Dwinkel te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

17.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden 2Dwinkel niet dan nadat en in zoverre zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

17.5 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.


Artikel 18 Conformiteit (Bedrijven en instellingen)

18.1 Alle opgaven door 2Dwinkel van hoeveelheden en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. 2Dwinkel kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Opdrachtgever dient de overeenstemming met door 2Dwinkel opgegeven of met 2Dwinkel overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van 2Dwinkel betreffende kleuren, gewichten, afmetingen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

18.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden 2Dwinkel niet.

18.3 De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Opdrachtgever.


Artikel 19 Gegevens en vrijwaring (Bedrijven en instellingen)

19.1 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan 2Dwinkel verstrekte gegevens en informatie. 2Dwinkel is eerst gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de Opdrachtgever alle door 2Dwinkel verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van 2Dwinkel staan of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft 2Dwinkel daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

19.2 De Opdrachtgever zal 2Dwinkel alsmede medewerkers van 2Dwinkel voorts vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van 2Dwinkel daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever, de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie en/of onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.


Artikel 20 Beschrijvingen, modellen en hulpmiddelen (Bedrijven en instellingen)

20.1 Door 2Dwinkel uitgebrachte offertes, alsmede door 2Dwinkel vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, adviezen, ontwerpen, materiaallijsten, opgaven en andere informatie blijven eigendom van 2Dwinkel, ongeacht of daarvoor kosten aan de Opdrachtgever in rekening zijn gebracht.

20.2 De auteursrechten en/of overige intellectuele eigendomsrechten van alle door 2Dwinkel, al dan niet in opdracht van de Opdrachtgever, vervaardigde of aan de Opdrachtgever tekeningen, adviezen e.d. als genoemd in 5.1 komen toe aan 2Dwinkel.


Artikel 21 Advisering (Bedrijven en instellingen)

21.1 2Dwinkel streeft naar beste vermogen om de met haar adviezen, berekeningen, tekeningen en andere informatieverstrekking beoogde resultaten te bereiken, maar geeft hiervoor geen enkele garantie. Alle door 2Dwinkel gegeven adviezen evenals alle door 2Dwinkel verstrekte berekeningen, tekeningen en andere opgaven of informatie (bijvoorbeeld omtrent kwaliteiten, capaciteiten en/of resultaten) zijn derhalve geheel vrijblijvend en worden door 2Dwinkel verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie.

21.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, behoudens in geval van opzet op grove schuld van 2Dwinkel, voortvloeiende uit de in 6.1 vermelde advisering en/of informatieverstrekking, is 2Dwinkel niet aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart 2Dwinkel tegen alle aanspraken van derden terzake.

21.3 De Opdrachtgever zal alle adviezen, berekeningen, tekeningen en andere door 2Dwinkel verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts gebruiken voor het doel waarvoor de adviezen, berekeningen, tekeningen en/of andere informatie is bestemd.

21.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen, berekeningen, tekeningen en/of andere door 2Dwinkel verstrekte informatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 2Dwinkel te verveelvoudigen, vast te leggen of openbaar te maken of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, derden daarvan in kennis te stellen of daartoe de gelegenheid bieden.


Artikel 22 Prijzen (Bedrijven en instellingen)

22.1 Door 2Dwinkel opgegeven of met 2Dwinkel overeengekomen prijzen zijn exclusief verpakkings- en transportkosten, exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten en het vervoer daarvan, tenzij anders overeengekomen.

22.2 Door 2Dwinkel opgegeven prijzen zijn berekend voor aflevering door 2Dwinkel binnen Limburg en oostelijk Noord-Brabant. Ten aanzien van aflevering door 2Dwinkel binnen de rest van Nederland en daarbuiten gelden de prijzen als aangegeven in de geldende prijslijsten of offertes van 2Dwinkel.

25.3 2Dwinkel is gerechtigd om voor opdrachten beneden een door 2Dwinkel vastgestelde omvang een toeslag voor order- en administratiekosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij 2Dwinkel geldende regeling.

22.4 2Dwinkel behoudt zich ten aanzien van nog niet afgeleverde producten het recht voor om verkoopprijzen, kortingen en/of verkoopvoorwaarden te wijzigen in de op de dag van de aflevering geldende prijzen, kortingen en/of verkoopvoorwaarden. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst, voor zover niet reeds feitelijk uitgevoerd, middels een aan 2Dwinkel aangetekende brief te ontbinden binnen 8 dagen na bekendmaking van de wijziging, tenzij de wijziging in zijn voordeel strekt.

22.5 Indien 2Dwinkel nadere werkzaamheden en/of diensten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij 2Dwinkel gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

22.6 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door 2Dwinkel van derden betrokken) wijzigen, is 2Dwinkel gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.


Artikel 23 Levertijd en aflevering (Bedrijven en instellingen)

23.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht 2Dwinkel niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre 2Dwinkel niet binnen een door de Opdrachtgever gestelde termijn van tenminste gelijk aan de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. 2Dwinkel is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

23.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door 2Dwinkel benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door 2Dwinkel benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

23.3 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van 2Dwinkel ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

23.4 Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie: vrachtvrij afleveringsadres. Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons echter voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kleine bestellingentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende toeslagtarief.Het risico der door ons te leveren goederen gaat over op onze afnemer bij de feitelijke aflevering der goederen op het door ons aangegeven afleveringsadres.

23.5 2Dwinkel bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtgever is verplicht de producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.

23.6 Indien de Opdrachtgever de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang 2Dwinkel zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. 2Dwinkel heeft in dit geval, alsmede bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming zijdens de Opdrachtgever te allen tijde de bevoegdheid, ter keuze van 2Dwinkel, hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

23.7 2Dwinkel is niet verplicht om een verzoek van de Opdrachtgever tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat 2Dwinkel daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

23.8 2Dwinkel is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

23.9 2Dwinkel bepaalt de wijze waarop de producten worden verpakt.


Artikel 24 Overmacht (Bedrijven en instellingen)

24.1 Indien 2Dwinkel door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is 2Dwinkel gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan enige levertijd. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

24.2 Als een overmachtsituatie zal onder andere gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingenvan overheidswege, gebrek aan grondstoffen, door 2Dwinkel onvoorziene problemen bij productie of transport, alsmede elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van 2Dwinkel afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door 2Dwinkel zijn ingeschakeld.

24.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is 2Dwinkel bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt is ook de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

24.4 Indien 2Dwinkel bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 25 Garantie en reclame (Bedrijven en instellingen)

25.1 2Dwinkel staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Opdrachtgever krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten.Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door 2Dwinkel geleverde producten als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal 2Dwinkel deze gebreken (doen) herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar (doen) stellen, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van 2Dwinkel. Deze garantie geldt gedurende 6 maanden na de aflevering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

25.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:

- normale slijtage;

- het door (personeel van) de Opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, dan wel door ander dan het normale voorziene gebruik;

- onoordeelkundig onderhoud of gebruik door de Opdrachtgever;

- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen;

- naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van de Opdrachtgever op maat geproduceerde en geleverde producten;

- zaken die door de Opdrachtgever aan 2Dwinkel ter bewerking of uitvoering van een opdracht zijn verstrekt dan wel in overleg met de Opdrachtgever zijn aangewend;

- door 2Dwinkel van derden betrokken onderdelen, voorzover deze derden geen garantie aan 2Dwinkel hebben verstrekt;

- Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen.

25.3 De Opdrachtgever dient de geleverde producten terstond na ontvangst door of namens hem nauwkeurig te (doen) keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient terstond op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Opdrachtgever opleveren. In die gevallen dat 2Dwinkel de producten aflevert op het terrein van de Opdrachtgever en er niemand aanwezig is om de vrachtbrief te tekenen, dient een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten binnen 24 uur na aflevering en schriftelijk door 2Dwinkel te zijn ontvangen.

25.4 Aanspraken uit hoofde van de garantie dienen binnen 8 dagen nadat een gebrek zich voordoet bij brief aan 2Dwinkel te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens 2Dwinkel.

25.5 Indien de Opdrachtgever reclameert is hij verplicht 2Dwinkel in de gelegenheid te stellen de producten te (doen) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Opdrachtgever is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van 2Dwinkel te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

25.6 Retourzending aan 2Dwinkel van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechtsplaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van 2Dwinkel. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 2Dwinkel zal de transportkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming zijdens 2Dwinkel.

25.7 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.

25.8 Ieder recht op garantie of reclame vervalt indien de producten door of namens de Opdrachtgever ondeugdelijk of in strijd met door of namens 2Dwinkel gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen dan wel de gebruikelijke maatregelen/ voorschriften niet in acht zijn genomen, alsmede indien de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens 2Dwinkel niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

25.9 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

25.10 Na constatering van een tekortkoming in een product of dienst is de Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, bewerking, verwerking en/of verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.


Artikel 26 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht (Bedrijven en instellingen)

26.1 Wij behouden ons de eigendom van de zaken voor totdat de afnemer het door hem verschuldigde heeft voldaan terzake van vorderingen uit deze of een soortgelijke overeenkomst voor geleverde of te leveren zaken en/of verrichte of te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door afnemer van deze of een soortgelijke overeenkomst, waaronder begrepen rente en kosten.

26.2 Ondanks ons eigendomsvoorbehoud worden de door ons geleverde zaken door afnemer voor eigen rekening en risico gehouden.

26.3 De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, eventueel de bestanddelen en nieuwe gevormde zaken op eerste verzoek aan ons feitelijk ter beschikking te stellen.

26.4 Afnemer verleent ons reeds nu onherroepelijk machtiging de terreinen van koper te betreden, teneinde de afgeleverde zaken terug te nemen, onverminderd onze rechten op volledige schadevergoeding.

26.5 Zolang de afnemer al hetgeen door hem aan ons verschuldigd is niet volledig heeft voldaan is het hem verboden op de door ons geleverde zaken een pandrecht te vestigen of ze anderszins te bezwaren ten behoeve van een derde.

26.6 Indien de afnemer de door ons aan hem onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken aan een derde aflevert, is de afnemer verplicht de eigendom van de zaken voor te behouden.

26.7 Wij dragen de eigendom van de zaken over onder het voorbehoud van een pandrecht ten behoeve van ons terzake van andere vorderingen van ons op de koper dan in het eerste lid van dit artikel bedoeld.

26.8 De afnemer is verplicht op ons eerste verzoek zijn medewerking aan de daartoe noodzakelijk handelingen te verlenen.

26.9 De Opdrachtgever komt jegens 2Dwinkel geen retentierecht op de door 2Dwinkel geleverde producten toe.

26.10 2Dwinkel heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die 2Dwinkel uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij op de Opdrachtgever heeft of mocht krijgen. 2Dwinkel heeft het pandrecht en retentierecht jegens een ieder die afgifte van de zaken, documenten en/of gelden verlangt.

26.11 2Dwinkel kan de in 11.10 bedoelde rechten ook uitoefenen voor hetgeen de Opdrachtgever in verband met voorgaande en/of reeds uitgevoerde opdrachten nog aan 2Dwinkel verschuldigd is.


Artikel 27 Recht van reclame (Bedrijven en instellingen)

27.1 Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt is 2Dwinkel bevoegd om binnen 6 weken na het verstrijken van de betalingstermijn, dan wel binnen 60 dagen nadat de producten door of namens de Opdrachtgever zijn opgeslagen, de geleverde producten middels een schriftelijke verklaring terug te vorderen en de overeenkomst daarmee met onmiddellijke ingang te ontbinden. De Opdrachtgever zal de producten vervolgens onverwijld en op zijn kosten aan 2Dwinkel retourneren.

27.2 Indien de Opdrachtgever de door 2Dwinkel geleverde producten gedeeltelijk heeft betaald heeft 2Dwinkel het recht om hetzij het niet betaalde deel of een daaraan evenredig deel van de geleverde producten terug te vorderen, hetzij onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag en na verrekening van de door 2Dwinkel door deze niet-nakoming geleden schade en gemaakte kosten teruggave van de geleverde producten te vorderen, onverminderd de overige aan 2Dwinkel op grond van de wet toekomende rechten. De Opdrachtgever zal de bedoelde producten vervolgens onverwijld en op zijn kosten aan 2Dwinkel retourneren.


Artikel 28 Betaling (Bedrijven en instellingen)

281.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van 2Dwinkel te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, in de valuta vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven. 2Dwinkel heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.

281.2 2Dwinkel is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

28.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van de wettelijke rente voor handelstransacties, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.

28.4 Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en prÈprocessuele kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.

28.5 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. 2Dwinkel is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan 2Dwinkel schuldig is/zijn.

28.6 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) sursÈance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Opdrachtgever gehouden 2Dwinkel hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

28.7 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 29 Annulering en schadeloosstelling (Bedrijven en instellingen)

De Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan 2Dwinkel alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van 2Dwinkel en de winstderving door 2Dwinkel, te vermeerderen met BTW, aan 2Dwinkel te vergoeden.


Artikel 30 Aansprakelijkheid (Bedrijven en instellingen)

30.1 Buiten het bepaalde in artikel 10 heeft de Opdrachtgever jegens 2Dwinkel geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met betrekking tot de door 2Dwinkel geleverde producten. 2Dwinkel is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen personen- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.

30.2 2Dwinkel is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

30.3 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

30.4 Indien 2Dwinkel op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is 2Dwinkel niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.

30.5 In alle gevallen waarin 2Dwinkel gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, ter keuze van 2Dwinkel, hetzij de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt met een maximum van EUR 5.000,-, hetzij, indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van 2Dwinkel, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

30.6 Iedere vordering jegens 2Dwinkel, behalve die welke door 2Dwinkel is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

30.7 De Opdrachtgever vrijwaart 2Dwinkel, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door 2Dwinkel van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor 2Dwinkel voortvloeiende kosten.


Artikel 31 Vertegenwoordiging (Bedrijven en instellingen)

Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover 2Dwinkel aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.


Artikel 32 Slotbepalingen (Bedrijven en instellingen)

32.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 2Dwinkel en de Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

32.2 Alle geschillen tussen 2Dwinkel en de Opdrachtgever zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de Rechtbank te Roermond, tenzij 2Dwinkel aan een bij voorbijgaan aan dit artikel overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.

32.3 Op alle overeenkomsten die door 2Dwinkel worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

32.4 De werking van elk internationaal verdrag ter zake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (Convention on the International Sale of Goods 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

32.5 Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.